Clock

Calendar

Facebook Twitter YouTube
  • Sindikat Fudbalera
  • Sindikat Fudbalera
  • Sindikat Fudbalera
  • Sindikat Fudbalera
  • Sindikat Fudbalera
  • Sindikat Fudbalera

Ovde možeš da pogledaš zašto bi trebalo da se pridružiš Sindikatu profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular

Novi bilten Sindikata profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular

Organi SPFN

Organi Sindikata profesionalnih fudbalera “Nezavisnost” su :

•    Skupština
•    Izvršni odbor
•    Nadzorni odbor

 

Skupština

Skupština je najviši organ Sindikata.
Skupština može biti redovna i vanredna.
Redovna skupština se održava jednom u četiri godine.
Odluku o sazivu, vremenu održavanja, dnevnom redu Skupštine, kao i načinu izbora, broju i strukturi delegata  donosi Izvršni odbor Sindikata ili  Glavni odbor UGS NEZAVISNOST, najmanje 30 dana pre održavanja Skupštine.
Pravo punopravnog učešća na Skupštini uslovljeno je redovnim plaćanjem sindikalne članarine, što se dokazuje odgovarajućim finansijskim dokumentom.

Skupština, kao najviši organ SPF NEZAVISNOST

•    utvrđuje opšte pravce sindikalne strategije i politike;
•    usvaja Program i Statut;
•    bira članove Izvršnog i Nadzornog odbora;
•    razmatra i usvaja izveštaje o radu Izvršnog i Nadzornog odbora;
•    donosi Poslovnik o radu;
•    odlučuje o drugim pitanjima značajnim za rad Sindikata.

 

Izvršni odbor

Izvršni odbor je najviši organ Sindikata između dve Skupštine.
Broj članova Izvršnog odbora utvrđuje se srazmerno broju članova Sindikata.
Broj i strukturu članova Izvršnog odbora, na predlog Izvršnog odbora, potvrđuje Skupština.
Članovi Izvršnog odbora biraju se na Skupštini.
Izvršni odbor na konstitutivnoj sednici bira Predsedništvo, predsednika, potpredsednika  i sekretara.
Izuzetno značajnog člana za razvoj sindikalnog pokreta, sa profesionalnim ugledom, iskustvom i  znanjem u profesionalnom fudbalu Izvršni odbor može imenovati za počasnog predsednika. Počasni predsednik učestvuje u radu Izvršnog odbora i Predsedništva, sa pravom davanja sugestija i predloga, bez prava odlučivanja.

Izvršni odbor:

•   ostvaruje programske ciljeve i zadatke utvrđene na Skupštini;
•   verifikuje sindikalne poverenike u fudbalskim klubovima;
•   priprema i saziva Skupštinu Sindikata;
•   donosi pojedinačne izmene i dopune Statuta i odluku o potpisivanju povelje;
•   donosi odluke o statutarnim predstavkama i žalbama u tumačenjima ovog Statuta;
•   donosi odluke o štrajku u Sindikatu;
•  odlučuje o finansijskim pitanjima – donosi godišnji finansijski plan u skladu sa smernicama Skupštine i usvaja godišnji izveštaj;
•   bira i opoziva predsednika, potpredsednika i izvršnog sekretara;
•   formira radna tela, utvrđuje organizaciju rada, formira i organizuje rad stručno-administrativne službe;
•   odlučuje po žalbama o isključenju;
•   donosi odluke o profesionalnom radu u Sindikatu;
•   donosi odluke o formiranju regionalnih odbora na nivou opština -zajednica opština i regiona;
•   podnosi Skupštini Izveštaj o radu;
•   donosi Poslovnik o radu;
•   deo svoje nadležnosti prenosi na Predsedništvo Izvršnog odbora Sindikata.

 

Predsedništvo

U cilju unapređivanja organizacije rada i povećavanja efikasnosti delovanja Izvršni odbor formira Predsedništvo, kao svoj izvršno-politički organ.
Predsedništvo čine: predsednik, potpredsednik i  izvršni sekretar Izvršnog odbora i, prema potrebi, još jedan broj članova Izvršnog odbora, na osnovu odluke Izvršnog odbora.
Svi članovi Predsedništva zadužuju se za određene oblasti rada.
Predsedništvo obavlja  sve tekuće programske, organizacione i finansijske poslove, u skladu sa Statutom i nalozima Izvršnog odbora.
Članovi Predsedništva, na osnovu odluke Izvršnog odbora, poslove obavljaju volonterski ili profesionalno.

 

Nadzorni odbor

•    vrši nadzor nad  materijalno – finansijskim poslovanjem Sindikata;
•    najmanje jedanput godišnje kontroliše finansijsko poslovanje;
•    usvaja izveštaj popisnih komisija;
•    razmatra godišnji izveštaj o poslovanju i nalaz dostavlja Izvršnom odboru sindikata;
•    podnosi Skupštini Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata.

Email
Print
WP Socializer Aakash Web